فعالیت های زندگی روزانه

کلیه فعالیت های فیزیکی که در طول روز انجام می شوند مانند دوش گرفتن و بالا رفتن از پله ها.

مشاوره و دریافت برنامه غذایی و تمرین

ثبت نام