خیابان شریعتی، رو به روی خیابان ظفر ،
مجتمع خرید ظفر، طبقه ۸ واحد ۲۰

95 900 910 - 021

info@fitclub.ir