با لب و لوچه‌ای آویزون از روی ترازوی دیجیتالی که ...