امروزه اکثر افراد به‌خصوص بانوان دچار مشکل گودی کمر می‌باشند. این ...

افراد زیادی هستند که از مشکل زانو‌های پرانتزی رنج می‌برند و ...

بعضی از افراد دچار ناهنجاری‌های بدنی مثل گودی غیرطبیعی کمر، قوز، ...